tekst Cherubijnen

Werkgroepen

Er zijn binnen de gemeente een aantal werkgroepen actief die gericht zijn op de eigen wijkgemeente.
De meeste werkgroepen bestaan al een tijdje en hebben een wisselende samenstelling. Voor alle werkgroepen geldt dat ze bestaan uit vrijwilligers en dat nieuwe leden altijd welkom zijn en soms zelfs heel erg gewenst.

1. Werkgroep liturgie

Deze werkgroep houdt zich bezig met alles wat te maken heeft met de zondagse vieringen. De liturgie van de kerkdiensten heeft in het algemeen wel een vaste vorm maar daarbinnen zijn altijd zaken die om aandacht of aanpassing vragen.

2. Werkgroep diaconie

Vanouds is het college van diakenen zoals het volgens de kerkorde heet, een zelfstandig onderdeel van een wijkgemeente met een eigen taak en verantwoordelijkheid. De werkgroep wordt gevormd door diakenen en andere vrijwilligers. Heel breed kun je zeggen dat het de taak van de diakonie is om daar te helpen waar geen helper is. Vroeger ging het dan vooral om materiele hulpverlening aan armen, weduwen en wezen. Tegenwoordig wordt deze dienstverlening anders ingevuld.

3. Werkgroep pastoraat

De werkgroep pastoraat isĀ een samenwerkingsverband van alle vrijwilligers die betrokken zijn bij het bezoekwerk aan gemeenteleden.
De geografisch grens van de wijkgemeente beslaat het hele stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer. Om het bezoekwerk goed te kunnen organiseren is de wijk opgedeeld in een aantal blokken. Binnen het eigen blok komen de bezoekers 1x om de 2 maanden bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Gemeenschappelijke bijeenkomsten van de vrijwilligers uit alle blokken vinden ook 1x om de 2 maanden plaats.

4. Werkgroep financien en beheer

De leden van deze werkgroep houden zich vooral bezig met de exploitatie en het onderhoud van het kerkgebouw. Het echte onderhoudswerk wordt uitbesteedt maar kleine klusjes worden zelf opgeknapt. Ook het beheer van de wijkkas valt onder hun verantwoordelijkheid. Ook de functie van kerkrentmeester (= ook ouderling) wordt door een van de leden vervult.

5. Markant

Markant is de naam van het wijkblad van de wijkgemeente Geuzenveld-Slotermeer. Het komt 1x per maand uit, bestaat al heel lang en er wordt iedere keer weer veel energie in gestoken om er een interessant en lezenswaardig blad van te maken. De redactie bestaat uit vrijwilligers en ook het typewerk en de verspreiding wordt door vrijwilligers gedaan.